My offer and scientific journal Aging Cell

A study was recently published in the prestigious scientific journal Aging Cell (2017)1
by scientists at LifeGen
Technologies and Nu Skin, demonstrating Nu Skin’s commitment to research and innovation. The focus of this
study was to identify healthy gene expression patterns in a variety of tissues and then use these patterns to screen
ingredients that mimic healthy aging. This is a tremendous advancement because Nu Skin scientists can leverage this
understanding to develop powerful, unique, and innovative nutritional formulations.
Introduction
Though there has already been demand for products that alleviate the effects of aging and help improve
quality of life, until now, there has not been an easy way to screen and identify the most powerful
anti-aging ingredients. Furthermore, different ingredients may have different effects in various tissues.
Therefore, Nu Skin and LifeGen scientists set out with a strategy to first identify a consistent gene
expression pattern of “healthy aging” in a diverse set of animal strains and then use this screen to identify
important ingredients to incorporate into their nutritional supplements.
LifeGen and Nu Skin scientists began with a strategy and understanding of a nutritional intervention
(Caloric Restriction – CR) that consistently provides anti-aging benefits, yet they recognized that models
might potentially lead them astray by only using one animal strain. Therefore, they leveraged their
understanding by studying several mouse strains and focused on the consistencies in gene expression
across strains to increase their confidence that their findings could be more accurately translated. This
strategy is extremely innovative and useful to the scientific community.
Methods
Seven different strains of 8-week-old mice were assigned to either the healthy aging intervention (CR)
or a control diet until the animals were 22 weeks of age. For each of the seven strains, tissues from
eight control and eight healthy aging mice were examined, using whole genome gene expression
analysis of four different tissues (brain, muscle, heart, and fat) for a total of 448 separate microarrays.
Gene expression measurements were conducted using gene chip microarrays and genetic software
followed by statistical analysis. The gene expression patterns were compared between the healthy aging
group and the control diet group in all four tissues. Different compounds were then evaluated for their
impact on expression of marker genes and were also evaluated for their ability to modulate previously
characterized biomarkers of CR.
Results
Gene expression profiling of different tissues in the healthy aging group showed different gene
expression patterns from normal aging. The majority of these changes varied by tissue and by strain;
however, there was a subset of genes that consistently changed across multiple strains. These genes that
had healthy aging effects across multiple strains were identified as biomarkers of aging. Additionally,
some ingredients tested demonstrated significant gene expression changes that mimic biomarkers of
aging seen in the healthy aging model but without reducing energy (calories).
Discussion
This research is significant because it is the first study to examine gene expression of multiple mouse
strains and tissues in a single protocol focused on healthy aging. Focusing on gene expression changes
that were similar across multiple strains of mice allows for the identification of major conserved trends
instead of only strain-specific effects.
Testing gene expression in four types of tissues revealed a different gene expression pattern from aging
or healthy aging. The limited similarities between the biomarkers identified in different tissues suggests
that the effects of healthy aging vary widely among these tissues.
Following identification of gene expression biomarkers of healthy aging, the evaluation of the effects of
different ingredients on gene expression was insightful. Some ingredients displayed significant changes
that mimicked gene expression biomarkers of healthy aging while others did not. Also, some of the
different compounds displayed tissue-specific healthy aging activity. Because of this varied activity, it
appears that stronger effects on healthy aging could be achieved by combining different ingredients
that mimic healthy aging in various tissues.
Conclusion
Interest in identifying ingredients that mimic healthy aging is continuing to grow. This study successfully
identified patterns of gene expression in a healthy aging model in multiple mouse strains and important
tissues. Additionally, the findings of this study demonstrate innovation with the identification of
tissue-specific gene expression biomarkers of healthy aging which can be used to screen and identify
formulations that mimic the effects of a healthy aging model.
(Aug 2017)
Reference:
1
Barger JL, Vann JM, Cray NL, Pugh TD, Mastaloudis A, Hester SN, Wood SM, Newton MA,
Weindruch R, Prolla TA. Identific

Slovak language
Nedávno bola publikovaná štúdia v prestížnom vedeckom časopise Aging Cell (2017)
 vedci z LifeGen
A Nu Skin, čo dokazuje záväzok spoločnosti Nu Skin v oblasti výskumu a inovácií. Zameranie tohto
Štúdia bola zameraná na identifikáciu zdravých vzorov génovej expresie v rôznych tkanivách a potom ich použila na skríning
zložky, ktoré napodobňujú zdravé starnutie. To je obrovský pokrok, pretože vedci spoločnosti Nu Skin to môžu využiť
porozumenie pri vývoji silných, jedinečných a inovatívnych nutričných formulácií.
úvod
Hoci už existuje dopyt po výrobkoch, ktoré zmierňujú účinky starnutia a pomáhajú zlepšovať
kvalita života, doteraz neexistovala jednoduchá cesta k screeningu a identifikácia najsilnejších
zložky proti starnutiu. Okrem toho môžu mať rôzne zložky rôzne účinky v rôznych tkanivách.
Preto vedci spoločnosti Nu Skin a LifeGen stanovili stratégiu na identifikáciu konzistentného génu
výraz „zdravého starnutia“ v rozmanitom súbore živočíšnych kmeňov a potom pomocou tejto obrazovky identifikujte
dôležitých zložiek, ktoré sa začleňujú do ich výživových doplnkov.
Vedci spoločnosti LifeGen a Nu Skin začali so stratégiou a pochopením nutričného zásahu
(Kalorická reštrikcia – CR), ktorá konzistentne poskytuje výhody proti starnutiu, ale tieto modely rozpoznávali
by mohli potenciálne viesť k astre iba pomocou jedného zvieracieho kmeňa. Preto ich využili
porozumenie skúmaním niekoľkých myšacích kmeňov a zameraním sa na konzistencie v expresii génov
naprieč kmeňmi, aby sa zvýšila ich dôvera, že ich zistenia by sa dali presnejšie preložiť. toto
je mimoriadne inovatívna a užitočná pre vedeckú obec.
metódy
Sedem rôznych kmeňov myší vo veku 8 týždňov bolo zaradených buď do intervencie zdravého starnutia (CR).
alebo kontrolná strava, kým zvieratá neboli vo veku 22 týždňov. Pre každý zo siedmich kmeňov, tkanivá z
skúmalo sa osem kontrolných a osem zdravých starnúcich myší s použitím expresie génu celého genómu
analýza štyroch rôznych tkanív (mozog, sval, srdce a tuk) pre celkovo 448 oddelených mikročipov.
Merania génovej expresie sa uskutočňovali s použitím mikročipov s génovými čipmi a genetického softvéru
nasleduje štatistická analýza. Vzorky génovej expresie boli porovnávané medzi zdravým starnutím
a kontrolná diéta vo všetkých štyroch tkanivách. Potom sa hodnotili rôzne zlúčeniny
vplyv na expresiu markerových génov a boli tiež hodnotené na ich schopnosť modulovať sa skôr
charakterizované biomarkery ČR.
výsledok
Profilovanie génovej expresie rôznych tkanív v skupine zdravého starnutia vykazovalo odlišný gén
vzorcov normálneho starnutia. Väčšina týchto zmien sa líšila tkanivom a kmeňom;
existovala však podskupina génov, ktoré sa konzistentne menili naprieč mnohými kmeňmi. Tieto gény
ako biomarkery starnutia vykazovali zdravé účinky starnutia v rôznych kmeňoch. navyše,
niektoré testované zložky preukázali významné zmeny génovej expresie, ktoré napodobňujú biomarkery
starnutie pozorované v modeli zdravého starnutia, ale bez zníženia energie (kalórií).
diskusia
Tento výskum je významný, pretože je to prvá štúdia skúmajúca génovú expresiu viacerých myší
kmeňov a tkanív v jednom protokole zameranom na zdravé starnutie. Zameranie sa na zmeny génovej expresie
ktoré boli podobné vo viacerých kmeňoch myší, umožňujú identifikáciu hlavných konzervatívnych trendov
namiesto účinkov špecifických pre kmeň.
Testovanie génovej expresie v štyroch typoch tkanív odhalilo odlišný vzor génovej expresie zo starnutia
alebo zdravé starnutie. Obmedzené podobnosti medzi biomarkermi identifikovanými v rôznych tkanivách naznačujú
že účinky zdravého starnutia sa medzi týmito tkanivami značne líšia.
Následne po identifikácii biomarkerov génovej expresie zdravého starnutia vyhodnotenie účinkov
rôzne zložky na expresiu génu boli bystré. Niektoré zložky vykazovali významné zmeny
ktoré napodobňovali biomarkery expresie génov zdravého starnutia, zatiaľ čo iné nie. Tiež, niektoré z
rôzne zlúčeniny vykazovali tkanivovo špecifickú aktivitu zdravého starnutia. Kvôli tejto rôznorodej aktivite
Zdá sa, že silnejšie účinky na zdravé starnutie by sa mohli dosiahnuť kombináciou rôznych zložiek
ktoré napodobňujú zdravé starnutie v rôznych tkanivách.
záver
Záujem o identifikáciu zložiek, ktoré napodobňujú zdravé starnutie, naďalej rastie. Táto štúdia úspešne
identifikovali vzory génovej expresie v modeli zdravého starnutia vo viacerých kmeňoch myší a dôležité
tkaniva. Okrem toho zistenia tejto štúdie demonštrujú inovácie s identifikáciou
tkanivovo špecifické biomarkery expresie génov zdravého starnutia, ktoré môžu byť použité na skríning a identifikáciu
formulácie, ktoré napodobňujú účinky modelu zdravého starnutia.
(August 2017)
referencie:
1
Barger JL, Vann JM, Cray NL, Pugh TD, Mastaloudis A, Hester SN, Wood SM, Newton MA,
Weindruch R, Prolla TA. Identific

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close