Youth

Shared and taken over NW Fitness Magazine.
We welcome you to Pharmanex/Health. The most scientifically validated health products in the world. At current count, there are 146,909 studies on oxidative stress! Pharmanex is introducing a product in November 2015 that will revolutionize the supplement industry. AgeLoc Youth is based on LifeGen Technology’s research into extending lifespan and improving health. In effect, they have figured out how to mimic caloric restriction (CR) through a particular nutrient blend. Independent studies show that CR directly affects gene expression to the magnitude of hundreds of genes by signaling such genes to function coming out of a state of dormancy. This means that the effects have direct anti-aging effects proven by science. AgeLoc Youth is a product developed utilizing the science behind CR and by the scientists who actually performed the original ground-breaking research. This is not another supplement….this is changing the game. No other company can even play in this arena as they do not have the research ability to work with gene expression. This is a product everyone should be on for obvious reasons! This is about using gene expression to improve health and prolong life. The science is irrefutable…we’ve conducted a full literature review on the topic of CR and this area of research is very exciting! Oxidative Stress…The Data: Research shows that chronic oxidative stress is THE silent killer. So many diseases are directly related to unchecked oxidative stress. Remember that free radicals damage lipids, proteins, mitochondria, DNA, RNA, and more. If we let this occur for too long, we end up with a far greater potential for a plethora of diseases. Most healthcare professionals treat conditions/diseases (secondary prevention) vs. working to keep you healthy (primary prevention). We need to be advocates for our health. ‘Are you healthy? How do you know?’ If you cannot answer this, you need to find out and the best way is through a Skin Carotenoid Scan (SCS) as determined by the literature! Do not bother taking a supplement of any kind unless you can validate that it is being absorbed. Do not take a supplement because your healthcare provider likes the brand yet cannot guarantee that they are even absorbing. We are not what we eat…we are what we absorb! There is no need to throw out money on ‘snake oil’ products that do not absorb. We need to use an objective criteria to assess carotenoid absorption of what we eat and supplement. The Raman Spectrometer IS that proven validation. Nobody else has this technology. Welcome to better health! STUDIES: A 2015 study in Food and Nutrition Research covers information about carotenoids and their effect on cardiovascular disease (CVD). Being carotenoids and antioxidants as a whole reduce LCL oxidation (which leads to vessel plaquing), it has become obvious that having adequate carotenoids are essential to proper heart health. A 2015 study in Vascular Pharmacology discusses essentially the other side of the study above. We know that carotenoids aid in reducing CVD. Well, this study discusses the effect of oxidative stress (excessive free radical production) on CVD. So, we have one study that shows that carotenoids aid in reducing CVD and one study that shows that oxidative stress is a cause of CVD. Any questions about the importance of your scan score? This is not about supplementing…it’s really about life quality issues! The final study covers a topic important to most all of us. The 2015 study from Nutrition discusses the importance of proper nutrient consumption for reduction of oxidative stress in the athlete. Where diet is insufficient, supplementation is acceptable. Well, being carotenoids are the biomarker for health and nutrition status, it is very important for the athlete to get scanned so that deficiencies can be identified and corrected. (To recover faster and achieve optimal performance, athletes need to have low levels of oxidative stress). We hope each of you find these newsletters to be of great benefit as they’re all about your health. Please also make a note of our website: http://www.testing-nutrition.com were you can fill out a request form to get your antioxidant health score. We thank you for reading. Rex Broward http://www.testing-nutrition.com

Let us know who you would like to see more articles written by or about through the form below when you order a printed version of NW Fitness Magazine.

Vítame Vás na stránkach Pharmanex / Health. Najviac vedecky overené zdravotnícke produkty na svete. Pri súčasnom počte existuje 146 909 štúdií o oxidačnom strese! Pharmanex predstavuje produkt v novembri 2015, ktorý bude znamenať revolúciu v priemysle doplnkov. AgeLoc Youth je založený na výskume LifeGen Technology zameranom na predĺženie životnosti a zlepšenie zdravia. V skutočnosti prišli na to, ako napodobniť kalorické obmedzenie (CR) prostredníctvom konkrétnej zmesi živín. Nezávislé štúdie ukazujú, že CR priamo ovplyvňuje génovú expresiu až do veľkosti stoviek génov signalizovaním takých génov, že fungujú v stave dormácie. To znamená, že účinky majú priame účinky proti starnutiu, ktoré dokázala veda. AgeLoc Youth je produkt vyvinutý s využitím vedy za CR a vedcami, ktorí skutočne vykonali pôvodný prelomový výskum. Toto nie je ďalší doplnok … to mení hru. Žiadna iná spoločnosť nemôže hrať ani v tejto aréne, pretože nemá výskumnú schopnosť pracovať s génovou expresiou. Toto je produkt, ktorý by mal byť zo zrejmých dôvodov! Ide o použitie génovej expresie na zlepšenie zdravia a predĺženie života. Veda je nevyvrátiteľná … vykonali sme úplný prehľad literatúry na tému CR a táto oblasť výskumu je veľmi vzrušujúca! Oxidačný stres … Údaje: Výskum ukazuje, že chronický oxidačný stres je tichý zabijak. Toľko chorôb priamo súvisí s nekontrolovaným oxidačným stresom. Pamätajte, že voľné radikály poškodzujú lipidy, proteíny, mitochondrie, DNA, RNA a ďalšie. Ak to necháme príliš dlho, skončíme s oveľa väčším potenciálom pre množstvo chorôb. Väčšina zdravotníckych pracovníkov lieči stavy / choroby (sekundárna prevencia) vs. Musíme byť zástancami nášho zdravia. ‘Si zdravý? Ako to viete? “Ak nemôžete na to odpovedať, musíte zistiť a najlepší spôsob je pomocou skenu kožného karotenoidu (SCS), ako je určené v literatúre! Neobťažujte sa s doplnkom akéhokoľvek druhu, pokiaľ nemôžete potvrdiť, že sa vstrebáva. Neužívajte doplnok, pretože váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má rád značku, ale nemôže zaručiť, že sú dokonca pohlcujúce. Nie sme to, čo jeme … sme to, čo absorbujeme! Nie je potrebné vyhadzovať peniaze na výrobky „hadí olej“, ktoré sa neabsorbujú. Musíme použiť objektívne kritériá na posúdenie absorpcie karotenoidov z toho, čo jeme a dopĺňame. Ramanov spektrometer IS potvrdzuje validáciu. Nikto iný nemá túto technológiu. Vitajte na lepšie zdravie! ŠTÚDIE: Štúdia o výskume potravín a výživy v roku 2015 zahŕňa informácie o karotenoidoch a ich vplyve na kardiovaskulárne ochorenia (CVD). Byť karotenoidy a antioxidanty ako celok znižovať oxidáciu LCL (čo vedie k plaquing ciev), je zrejmé, že mať zodpovedajúce karotenoidy sú nevyhnutné pre správne zdravie srdca. Štúdia z roku 2015 vo vaskulárnej farmakológii sa zaoberá v podstate druhou stranou štúdie. Vieme, že karotenoidy pomáhajú znižovať CVD. Táto štúdia sa zaoberá vplyvom oxidačného stresu (nadmerná produkcia voľných radikálov) na CVD. Takže máme jednu štúdiu, ktorá ukazuje, že karotenoidy pomáhajú redukovať CVD a jednu štúdiu, ktorá ukazuje, že oxidačný stres je príčinou CVD. Akékoľvek otázky týkajúce sa dôležitosti skóre skenovania? Nejde o doplnenie … je to naozaj o otázky kvality života! Záverečná štúdia sa zaoberá témou, ktorá je pre nás všetkých dôležitá. Štúdia Nutrition z roku 2015 pojednáva o dôležitosti správnej konzumácie živín pre zníženie oxidačného stresu u športovca. Ak je diéta nedostatočná, je prijateľná suplementácia. Keďže sú karotenoidy biomarkerom zdravia a výživy, je veľmi dôležité, aby sa športovec naskenoval, aby bolo možné identifikovať a napraviť nedostatky. (Ak chcete rýchlo obnoviť a dosiahnuť optimálny výkon, športovci musia mať nízke úrovne oxidačného stresu). Dúfame, že každý z vás nájde tieto informačné bulletiny, aby boli veľkým prínosom, pretože sú to všetko o vašom zdraví. Prosím, tiež poznamenajte si naše webové stránky: http://www.testing-nutrition.com ste mohli vyplniť formulár žiadosti, aby si svoje antioxidačné zdravie skóre. Ďakujeme vám za čítanie. Rex Broward http://www.testing-nutrition.com

Dajte nám vedieť, kto by ste chceli vidieť viac článkov napísaných v tomto formulári alebo okolo neho, keď si objednáte tlačovú verziu časopisu NW Fitness Magazine.
Shared and taken over NW Fitness Magazine.

You will order here:https://www.alexandervasko.com/index.php/product/youth/

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close