Green tea I.

SKIN
A couple years ago, scientists from both Stanford School of Medicine and Nu Skin wanted to find the long-term effects of green tea on specific characteristics of facial skin. For two years, the scientists randomly administered Tegreen 97 or a placebo to 56 women two times a day. The women’s skin was then tested at six-, 12- and 24-month intervals.
The randomized, double-blinded, placebo-controlled study, the largest of its kind to date, revealed a strong correlation between Nu Skin’s Tegreen 97 and reductions in skin damage based on different study assessments, including grading from board-certified dermatologists.
In fact, 47% of women who took Tegreen 97 twice daily for two years had moderate or greater improvements in photoaging when compared to placebo. Additional significant self-assessments over baseline included:
– Reduction in pore size at 12 months
– Increased skin evenness at 12 months
Clinical graders reported the following significant improvements over baseline:
– Reduced appearance of small blood vessels (telangiectasias) on the skin’s surface at six and 12 months
– Reduced solar damage at six months
Epidemiological studies have suggested that consumption of green tea may decrease the risk of a variety of cancers. In addition, mushroom Ganoderma lucidum has been used for the promotion of health, longevity and treatment of cancer in traditional Chinese medicine. In the present study we show that extract from green tea (GTE) increased the anticancer effect of G. lucidum extract (GLE) on cell proliferation (anchorage-dependent growth) as well as colony formation (anchorage-independent growth) of breast cancer cells. This effect was mediated by the down-regulation of expression of oncogene c-myc in MDA-MB-231 cells. Although individual GTE and GLE independently inhibited adhesion, migration and invasion of MDA-MB-231 cells, their combination demonstrated a synergistic effect, which was mediated by the suppression of secretion of urokinase plasminogen activator (uPA) from breast cancer cells. Our study suggests the potential use of combined green tea and G. lucidum extracts for the suppression of growth and invasiveness of metastatic breast cancers.  https://doi.org/10.3892/ijo.30.4.963(Authors:Daniel Sliva)Jiashi ZhuAnita Thyagaraja
Slovak free translation

Pred pár rokmi vedci z Stanfordskej lekárskej školy a Nu Skin hľadali dlhodobé účinky zeleného čaju na špecifické vlastnosti pleti tváre. Počas dvoch rokov vedci náhodne podali Tegreen 97 alebo placebo 56 žien dvakrát denne. Ženská pokožka bola potom testovaná v šesť-, dvanásť- a 24-mesačné intervaloch.
Randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia, ktorá je najväčšou svojho druhu, odhalila silnú koreláciu medzi Nu Skin’s Tegreen 97 a znížením poškodenia kože na základe rôznych štúdií, vrátane klasifikácie od lekárov certifikovaných dermatológov.
V skutočnosti 47% žien, ktoré užívali Tegreen 97 dvakrát denne počas dvoch rokov, zaznamenalo mierne alebo väčšie zlepšenie pri fotografovaní v porovnaní s placebom. Ďalšie významné sebahodnotenie oproti východiskovej hodnote zahŕňalo:
– Zníženie veľkosti pórov za 12 mesiacov

– Zvýšená rovinnosť pokožky za 12 mesiacov
Klinické zrovnávače vykazovali nasledujúce základné významné zlepšenie oproti východiskovej hodnote:
– Zmenšený vzhľad malých krvných ciev (telangiektázy) na povrchu pokožky po šiestich a 12 mesiacoch

– Zníženie slnečného poškodenia za šesť mesiacov
Epidemiologické štúdie naznačujú, že konzumácia zeleného čaju môže znížiť riziko rakoviny. Okrem toho sa húb Ganoderma lucidum používa na podporu zdravia, dlhovekosti a liečby rakoviny v tradičnej čínskej medicíne. V súčasnej štúdii sme ukázali, že extrakt zo zeleného čaju (GTE) zvýšil protinádorový účinok extraktu G. lucidum (GLE) na proliferáciu buniek (rast závislý od ukotvenia), ako aj tvorbu kolónií (rast nezávislý od ukotvenia) buniek rakoviny prsníka , Tento účinok bol sprostredkovaný znížením expresie onkogénneho c-myc v bunkách MDA-MB-231. Hoci individuálne GTE a GLE nezávisle inhibovali adhéziu, migráciu a inváziu buniek MDA-MB-231, ich kombinácia demonštrovala synergický účinok, ktorý bol sprostredkovaný potlačovaním sekrécie urokinázového aktivátora plazminogénu (uPA) z buniek rakoviny prsníka. Naša štúdia poukazuje na potenciálne využitie kombinovaných výťažkov zeleného čaju a G. lucidum na potlačenie rastu a invazívnosti metastatických karcinómov prsníka. https://doi.org/10.3892/ijo.30.4.963
(Autori:
Anita Thyagarajan Jiashi Zhu Daniel Sliva)

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close